Prijava za ponudu za ISO sertifikaciju
Molimo Vas da popunite i pošaljete ovaj upitnik pritiskom na dugme “Pošalji”
* Molimo Vas označite sve standarde za koje ste zainteresovani
ISO 9001:2015 ISO 22301:2012 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
ISO 27001:2013 DRUGI (Molimo navedite)
Opšte informacije
*Naziv organizacije
*Adresa (Sedište)
*Telefon
Ekstenzija
*Email
Internet stranica
Ime predstavnika rukovodstva Radno mesto   
Primarni kontakt za svrhe ocenjivanja Telefon    
Ime konsultanta (ako postoji) Telefon    
Delatnost    Broj godina na ovoj lokaciji
Da li vaša kompanija vrši određene aktivnosti na lokaciji klijenata? (ako da molimo navedite koje aktivnosti)
Da Ne
Menadžment sistemi koje vaša kompanija ima (uključujući i one koje ova aplikacija ne pokriva) ISO 9001:2015
ISO 22301:2012
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 27001:2013
DRUGI (Molimo navedite)
Transfer vaše trenutne sertifikacije
Standardi nad kojima će se izvršiti transfer
Ime trenutnog sertifikacionog tela (ako postoji)
Datum isteka sertifikata
Datum sledeće sertifikacione posete
Molim vas pošaljite kopiju tekućeg sertifikata i ako je moguće poslednjeg izveštaja sa ocenjivanja
Delovanje na više lokacija
Broj lokacija  
Molimo Vas navedite sve adrese lokacija koje bi bile uključene u Scope / Glavne aktivnosti na svakoj lokaciji
Dodaj
Zaposleni (struktura)
Kategorija/Opis sektora Ukupno stalno Ukupno privremeno
Dodaj
Ukupno
*Popunio (ime, prezime i funkcija)